top of page

סרטון אשר מסביר את הקרקע בלבנון.

קמרים ובקעות המאפיינים את קו השבר הסורי האפריקאי, נחלים רבים ביניהם.

בהיבט האורבאני, דרום לבנון מאופיינת ברובה בבנייה כפרית, מלבד ביירות, העיר המרכזית בחוף. 

סרטון המציג נקודות תצפית ללבנון משטחנו, וכן מאפיינים ייחודיים של הנוף במדינה

bottom of page